Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

  • Home
  • /
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Wij verzorgen

Risico Inventarisatie
& Evaluatie (RI&E)

Volgens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbo-wet, van 1994 worden bedrijven, organisaties en instellingen verplicht tot het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid, kortweg arbobeleid. Het doel van het arbobeleid is om risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waar werknemers als gevolg van het uit te voeren werk aan worden blootgesteld, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor het verzuimvolume en de WAO-instroom beperkt wordt en blijft. Werkgevers dienen zorg te dragen voor het inventariseren van deze risico's. Concreet geformuleerd betekent dit dat er een Risico Inventarisatie en Evaluatie, afgekort een RI&E, uitgevoerd moet worden. Op basis van de uitgevoerde RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Hulst Fire Consultancy is gespecialiseerd om dit uit te voeren voor o.a. onderwijs, horeca en kantooromgevingen en kan deze (verplichte) zorgen dus voor u uit handen nemen.

Omschrijving

In de RI&E worden alle veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsrisico’s aan de hand van een vastgestelde systematiek geïnventariseerd en geëvalueerd. Deze risico’s hebben betrekking op zowel de relevante administratieve processen (arbeidsinhoud en organisatie van de arbeid), als bedrijfsmatige processen (arbeidsomstandigheden).
Het Plan van Aanpak zorgt ervoor dat schriftelijk vastgelegd wordt hoe u met tijdens de RI&E waargenomen punten omgaat of dit gaat oplossen. Het Plan van Aanpak bestaat uit concrete maatregelen, alsmede het tijdsbestek waarbinnen deze maatregelen redelijkerwijs geïmplementeerd dienen te zijn.

Uitvoering

Voor een adequate uitvoering van de RI&E is een eigen gemaakte aanpak, met daarop een toegesneden systematiek, alsmede deskundigheid inzake de materie geëist. Hulst Bedrijfsveiligheid BV heeft een brede ervaring op dit gebied en wil u hierbij graag van dienst zijn.
Voor een grondige inventarisatie is een representatief beeld van uw bedrijf noodzakelijk. Een inventarisatieonderzoek bestaat uit twee delen: een gesprek op locatie met de voor de arbo verantwoordelijke persoon, en een rondgang door het bedrijf. In voorkomende gevallen kan een bezoek aan het werk op locatie(s) noodzakelijk zijn. Aan de hand van de vergregen gegevens wordt een rapportage gemaakt, alsmede een integraal voorstel voor het Plan van Aanpak.

De door Hulst Bedrijfsveiligheid BV uitgevoerde RI&E’s zijn compleet voorzien van de wettelijk verplichte toetsing. Daarmee heeft u een waardevol document met de officiële status. Het rapport wordt uiteraard met de opdrachtgever en/of de voor de arbo verantwoordelijke persoon op locatie nabesproken.

Kosten

De kosten voor de uitvoering van de RI&E zijn afhankelijk van ondermeer de omvang van de organisatie en het eventuele aantal vestigingen. Prijzen worden per project vastgesteld. De adviseur van Hulst Bedrijfsveiligheid BV kan u na een eerste gesprek een passend voorstel doen.

WAT VINDEN ONZE KLANTEN?

Onze klanten delen
hun ervaringen graag