Ontruimingsplan

 • Home
 • /
 • Ontruimingsplan
Wij verzorgen

Ontruimingsplannen

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan voor de mensen in dat gebouw kan ontstaan, vooral als gevolg van de grote rook- en hitte-ontwikkeling, is het van groot belang dat het gebouw zo snel mogelijk verlaten kan worden. Om dit te bereiken is het opstellen van een ontruimingsplan noodzakelijk. Hulst Bedrijfsveiligheid BV richt zich op deze ontruimingsplannen en een aantal aanverwante producten en diensten. Dit vormt een Plan van aanpak Ontruimingsplan conform NEN 8112.

Wetgeving en normen

In het Bouwbesluit zijn de bouwtechnische eisen voor veilige gebouwen beschreven. In het Bouwbesluit zijn verder de installatietechnische en organisatorische eisen voor veilig gebruik van gebouwen aangegeven. Hieruit blijkt de noodzaak van het opstellen van een ontruimingsplan.

Hoe moet een ontruimingsplan opgesteld worden

Bij het schrijven van een ontruimingsplan is het advies uit te gaan van een brand als calamiteit. Het ontruimingsplan zo als wij u adviseren op te stellen is voor alle calamiteiten (zoals bijvoorbeeld een bommelding of een lekkage in een gasleiding) van toepassing.

In een ontruimingsplan wordt omschreven hoe een gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden, waar de verzamelplaats(en) is (zijn) en waar zich de vluchtwegen bevinden. Bovendien voorziet het plan in een taakverdeling onder het personeel, wat essentieel is voor een efficiënt uitgevoerde ontruiming.

Voor het opstellen van een ontruimingsplan zijn een aantal afspraken gemaakt. Omdat de brandweer zelf ook gebruik kan maken van een deel van het ontruimingsplan was het wenselijk om een aantal zaken, zoals indeling van het voorblad, het gebruik van pictogrammen en de uitwerking van de tekeningen te standaardiseren.

Om een ontruimingsplan overzichtelijk op te stellen en om een eventuele ontruiming ordelijk en goed georganiseerd te laten verlopen is er een globale leidraad voor het opstellen van een ontruimingsplan.

Omdat nagenoeg iedere organisatie anders is, zult u elk plan moeten aanpassen aan de specifieke zaken en wensen.

Leveringstraject ontruimingsplan

Hulst Bedrijfsveiligheid BV kan het ontruimingsplan leveren in een koffer welke is voorzien van een map met het ontruimingsplan en een gekleurde gelamineerde plattegrondenset op formaat A3.

De levering van een ontruimingsplan gebeurt op projectmatige wijze, waarbij als volgt te werk wordt gegaan:

Na ontvangst van de opdracht van de klant wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek en zogenaamde schouw van het gebouw om alle benodigde gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het vervaardigen van het ontruimingsplan.

Er is een speciaal intake formulier ontwikkeld om de bovenstaande gegevens te verzamelen.

De verzamelde gegevens zoals aard van het bedrijf, werkzaamheden, personeelsbezetting, openingstijden en technische en bouwkundige gegevens van het object worden dan verwerkt in een eerste concept. Dit eerste concept wordt de klant na een week of vier toegestuurd en daarna met op locatie bij de klant besproken.

 

Tijdens dit gesprek worden eventuele wijzigingen in tekst aan u doorgegeven en verwerkt in het tweede concept. Het advies is de planning zo te maken dat tijdens het bespreken van het eerste concept de tekeningen ook in concept vorm kunnen worden gecontroleerd op eventuele wijzigingen.

Na het verwerken van de gegevens die tijdens het bespreken van het eerste concept en het controleren van de concept tekeningen zijn verkregen wordt er een tweede concept en tevens definitief laatste concept, vergezeld van een akkoordverklaring, naar de klant gestuurd.

Na het eventueel verwerken van de laatste wijzigingen ontvangt de klant, na ontvangst door Hulst Bedrijfsveiligheid BV van de getekende akkoordverklaring een definitief en origineel ontruimingsplan met eventuele bijbehorende koffer en tekeningen.

Tekeningen

Het tekenwerk is van belang daar een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan de tekeningen vormt.

Om deze tekeningen te kunnen vervaardigen is het noodzakelijk te kunnen beschikken over recente bouwtekeningen, een terreintekening of situatieschets. Het is een voordeel wanneer u de tekeningen digitaal in AUTOCAD aanlevert i.v.m. de tijd en kosten die dan nodig is voor het vervaardigen van de tekeningen.

De gegevens die dienen te worden verzameld voor de tekeningen zijn:

 • Blussers;
 • Brandslanghaspels;
 • Handbrandmelders;
 • Afsluiter gas / water / elektra;
 • Compartimentscheidingen (30 en 60 minuten);
 • Locatie brandmeldcentrale met toebehoren, geen automatische rookmelders;
 • Nooduitgang en uitgang;
 • Brandweeringang;
 • Droge blusleiding met koppelingen per verdieping;
 • Sleutelkluis;
 • Hydrofoor.
WAT VINDEN ONZE KLANTEN?

Onze klanten delen
hun ervaringen graag